Procedura publikacji

1.    Komitet Redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym.
2.    Dwóch niezależnych recenzentów sporządza recenzję zgodnie z następującymi zasadami:

  • autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),
  • recenzja jest napisana na formularzu recenzji.
3.    Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.
4.    Recenzję uznaje się za negatywną, gdy co najmniej w jednym z poniższych trzech kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną:
  • zastosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu.
5.    W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji – gdy dwie wcześniejsze recenzje przynajmniej w jednym z wymienionych kryteriów oceny zawierałyby oceny skrajne.
6.    Komitet Redakcyjny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w danym numerze czasopisma.
7.    Aby zapobiec zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch osób prosimy autorów przed opublikowaniem tekstu o złożenie odpowiedniego oświadczenia o ich wkładzie w publikację.
8.    Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 0,5–1,0 ark.
9.    Do artykułu należy dołączyć:
  • abstrakt w języku polskim i angielskim (do 4.000 znaków) zawierający: cel badawczy, hipotezy badawcze, istotę zastosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski,
  • słowa kluczowe (do 5) w języku polskim i języku angielskim.
  • kody Classification System for Journal Articles.