Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny – prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zastępca redaktora naczelnego – dr Sebastian Sikorski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Sekretarz redakcji - dr Lidia Dzierżek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie