Profil Czasopisma

"Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia / Economics and Law in Health Care" jest czasopismem afiliowanym przez Katedrę Ekonomii Stosowanej przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Ukazuje się ono od 2016 roku w cyklu rocznym. Obszarem nauki, któremu poświęcone jest czasopismo są nauki społeczne, a dyscyplinami - ekonomia, ekonometria, zarządzanie, finanse i prawo. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej i elektronicznej.

Czasopismo zgodnie z intencją Redakcji ma służyć jako płaszczyzna rozwoju nauk ekonomicznych i prawa zajmujących się analizą systemu ochrony zdrowia. Funkcjonowanie tego systemu jako całości i poszczególnych jego uczestników powinno być poddane dogłębnej analizie zarówno jakościowej, jak i ilościowej, a także badaniom teoretycznym i empirycznym.

Powołanie czasopisma "Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia / Economics and Law in Health Care zostało również spowodowane przekonaniem o bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się ochrona zdrowia w Polsce. Poprawna legislacja kształtująca całościowo otoczenie prawne wraz z jej odpowiednim uzasadnieniem ekonomicznym jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. Zakres badań a w konsekwencji propozycje poszczególnych rozwiązań powinny brać pod uwagę obowiązujące uwarunkowania oraz głos osób i instytucji funkcjonujących w tym obszarze. Dlatego w czasopiśmie znajduje się odrębna część poświęcona wymianie doświadczeń i poglądów przez Ekspertów-Praktyków.

Czasopismo zaprasza do współpracy naukowców reprezentujących nauki ekonomiczne i prawo oraz praktyków zajmujących się funkcjonowaniem ochrony zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się ze standardami czasopisma i ofertą konferencyjną.